Nej stránky

Už nemusíte odkládat tvorbu nebo údržbu webu ani řešit zastaralé stránky.
Od toho jsme tady my, díky službě nej stránky se můžete plně soustředit na svoje podnikání.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Pro účely těchto obchodních podmínek definuje společnost Ofertis s.r.o., se sídlem Vodičkova 12/5, 120 00 Praha 2, IČ: 03482413, DIČ: CZ03482413 (dále jen „Provozovatel“) následující pojmy:
  1. Služba nej-stranky.cz – služba poskytována Provozovatelem spočívající ve vytvoření, webhostingu a správě webových stránek v rámci Zákazníkem zvolené responsivní šablony a zprostředkování Souvisejících služeb definovaných níže pod písm. b) tohoto článku.
  2. Související služby – služby související s provozem Služby nej-stranky.cz, jež jsou Provozovatelem poskytovány, dle rozsahu sjednaného ve Smlouvě, spočívající v:
   1. Zajištění provozu webových stránek a technické podpory;
   2. Webhosting spočívající v umístění webové prezentace na úložiště, propojení webových stránek s nově registrovaným nebo již existujícím doménovým jménem, zveřejnění a zajištění jejich dostupnosti na internetu a správě e-mailových služeb;
   3. Zprostředkování registrace doménového jména zvoleného Zákazníkem a jeho správa, nevlastní-li Zákazník již existující doménové jméno;
   4. Zprostředkování registrace e-mailové adresy pod zvoleným doménovým jménem a vytvoření příslušné e-mailové schránky;
   5. Správa webových stránek spočívající v úpravě textu, nahrávání obrázků dodaných Zákazníkem nebo poskytnutých z fotobanky Provozovatele, případně přidání aktualit, a to vše v rámci responsivní šablony.
  3. Smlouva – smlouva o zhotovení a správě webových stránek uzavřená mezi Provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, jako Zákazníkem, písemně, nebo prostřednictvím komunikace na dálku, kterou se Provozovatel zavazuje zhotovit pro Zákazníka webové stránky v rámci Služby nej-stranky.cz a poskytnout Související služby a Zákazník se za to zavazuje zaplatit Provozovateli sjednanou cenu dle Smlouvy.
  4. Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem se sídlem v České republice a která s Provozovatelem uzavřela Smlouvu.
  5. Smluvní strany – společné označení pro Provozovatele a Zákazníka.
 2. Tyto obchodní podmínky Provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením Smlouvy mezi Smluvními stranami.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

2. Užívání služby nej-stranky.cz

 1. Zákazník má možnost využít Službu nej-stranky.cz k prezentování jím provozovaných činností, poskytovaných služeb a produktů.
 2. Zákazník má právo prostřednictvím činnosti Provozovatele údaje o sobě aktualizovat, doplňovat či měnit.
 3. Zákazník se zavazuje poskytnout Provozovateli k plnění povinností na základě Smlouvy nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje předat Provozovateli všechny informace nezbytné ke zhotovení a správě webových stránek v dostatečném předstihu a bezplatně.
 4. Zákazník se zavazuje užívat Služby nej-stranky.cz způsobem, kterým nedochází k poškozování nebo přetížení serverů nezbytných pro poskytování Služby nej-stranky.cz a Souvisejících služeb a dále se zavazuje nečinit nic, co by narušilo nebo znemožnilo poskytování Služby nej-stranky.cz a Souvisejících služeb Provozovatelem.
 5. Zákazník je oprávněn podklady a materiály, jež mají tvořit obsah webových stránek, opatřit a dodat Provozovateli na své vlastní náklady nebo si je vybrat z fotobanky Provozovatele, přičemž oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k podkladům a materiálům obsaženým ve fotobance Provozovatele nemusí být výhradní.
 6. Vlastníkem podkladů a materiálů dodaných Zákazníkem na jeho vlastní náklady zůstává po celou dobu trvání Smlouvy Zákazník, případně třetí osoba. Zákazník se zavazuje, že nebude bez výslovného souhlasu třetí osoby jako vlastníka práv prezentovat díla nebo materiály, jakož i jiné podklady, ke kterým nemá oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci).
 7. Zákazník se zavazuje, že nebude prostřednictvím Služby nej-stranky.cz zveřejňovat materiály, podklady a informace, které jsou nezákonné povahy.
 8. Zákazník je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje a v případě jejich změny je povinen do patnácti (15) dnů ode dne, kdy k této změně došlo, informovat Provozovatele o nutnosti aktualizace těchto údajů. V případě porušení této povinnosti Zákazníkem neodpovídá Provozovatel za škodu, jež v souvislosti s porušením této povinnosti vznikla.
 9. Provozovatel má právo monitorovat údaje zveřejňované Zákazníkem, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah dle svého uvážení. Provozovatel však nemá povinnost dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací a aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah materiálů poskytnutých Zákazníkem. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných a poskytnutých Zákazníky a neodpovídá tak za škody vzniklé v souvislosti s užitím zveřejněných informací, ledaže vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu věděl, že obsah ukládaných informací nebo jednání Zákazníka jsou protiprávní, nebo se prokazatelně dozvěděl o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Zákazníka a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 10. Zákazník má možnost prezentovat svoje činnosti, služby a produkty na jím zvoleném doménovém jméně. Toto doménové jméno může být ve vlastnictví Zákazníka nebo Provozovatele.
 11. V případě, že Zákazník nemá vlastní doménové jméno, zakoupí ho Provozovatel na své náklady a nabude ho do svého vlastnictví.
 12. Zákazník má možnost pod zvoleným doménovým jménem využít službu vytvoření e-mailových schránek k danému doménovému jménu.
 13. Provozovatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost Služby nej-stranky,cz a veškerých Souvisejících služeb, nicméně bude vždy v co nejvyšší míře usilovat o jejich znovu zprovoznění a bezproblémový chod.
 14. Provozovatel se zavazuje zhotovit webové stránky s odbornou péčí.
 15. Provozovatel se zavazuje udržovat informační kontakt se Zákazníkem v průběhu plnění povinností na základě Smlouvy a konzultovat veškeré skutečnosti, které mohou mít zásadní dopad na průběh a výsledek zhotovení webových stránek.
 16. Provozovatel může pověřit zhotovením webových stránek nebo jejich částí a poskytováním Souvisejících služeb jinou osobu. Při zhotovení webových stránek a poskytování Souvisejících služeb jinou osobou má Provozovatel odpovědnost, jako by webové stránky zhotovoval sám.

3. Duševní vlastnictví

 1. Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek provozované prostřednictvím Služby nej-stranky.cz, nebo součásti dodávané společně s webovými stránkami, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Provozovatele nebo jeho poskytovatelů. Zákazníkovi není Smlouvou uděleno výhradní a časově neomezené oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licence) k webovým stránkám jako k celku ani k jejich obsahu nedodanému a nevlastněnému Zákazníkem.
 2. Zákazník není oprávněn používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu má explicitní svolení Provozovatele nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v podmínkách, a na žádný jiný. Zákazník nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebude pomáhat/umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené.
 3. Pokud se Zákazník dozví, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasí s tím, že o tom bude Provozovatele neprodleně informovat, nejpozději však do patnácti (15) dnů, ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.
 4. Porušení povinností stanovených Zákazníkovi tímto článkem zakládá podstatné porušení povinností, pro které je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 5. Zákazník bere na vědomí, že oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k podkladům a materiálům obsaženým ve fotobance Provozovatele nemusí být výhradní.

4. Uzavření smlouvy

 1. Veškerá prezentace služeb Provozovatele na adrese www.nej-stranky.cz je informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu s třetí osobou. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem je uzavřena, jakmile si Smluvní strany ujednaly její obsah, přičemž k uzavření Smlouvy může dojít písemně nebo prostřednictvím komunikace na dálku, a to zejména telefonicky, e-mailem nebo vyplněním objednávkové formuláře.
 3. Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem je uzavřena na dobu neurčitou.
 4. Smluvní strany mohou v průběhu trvání Smlouvy změnit vzájemnou dohodou předmět, rozsah, případně podmínky poskytování Služby nej-stranky.cz a Souvisejících služeb, a to prostřednictvím písemného číslovaného dodatku ke Smlouvě v případě, že Smlouva byla uzavřena písemně nebo prostřednictvím komunikace na dálku.

5. Proces zhotovení webových stránek

 1. Zhotovením webových stránek se rozumí tvorba webových stránek v rámci Zákazníkem zvolené responsivní šablony, a to výlučně prostřednictvím interního redakčního systému Provozovatele a poskytování zvolených Souvisejících služeb. Zákazník není oprávněn obsah webových stránek upravovat a doplňovat samostatně.
 2. Zhotovení webových stránek probíhá v následujících fázích:
  1. Fáze vytvoření návrhu webových stránek;
  2. Fáze předběžného schválení návrhu webových stránek Zákazníkem;
  3. Fáze spuštění webových stránek.

6. Cena a platební podmínky

 1. Smluvními stranami byla dohodnuta cena:
  1. za zhotovení webových stránek a poskytnutí s tím Souvisejících služeb v prvním kalendářním roce po uzavření Smlouvy („Cena v prvním roce“) a
  2. za Související služby v každém další roce (dále jen „Cena v každém dalším roce“; Cena v prvním roce a Cena v každém dalším roce společně také jako „Cena“).
 2. Smluvní strany se mohou dohodnout na zaplacení Zálohy. Záloha bude v takovém případě zaplacena do patnácti (15) dnů ode dne doručení faktury vystavené Provozovatelem po předběžném schválení návrhu webových stránek Zákazníkem podle čl. 5 odst. 5.2 písm. b). Záloha bude zaplacena bezhotovostním převodem na účet Provozovatele uvedený ve Smlouvě. Za okamžik zaplacení Zálohy se považuje datum připsání celé Zálohy na účet Provozovatele.
 3. Dojde-li jakýmkoli způsobem k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Zákazníka před spuštěním webových stránek, ačkoli Provozovatel neporušil žádnou svou povinnost, jíž by nenapravil ani ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení výzvy k nápravě, je Provozovatel oprávněn si Zálohu ponechat.
 4. Zbývající část Ceny v prvním roce po započtení Zálohy podle čl. 6 odst. 6.2 těchto Obchodních podmínek je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení faktury vystavené Provozovatelem Zákazníkovi, a to bezhotovostním převodem na účet Provozovatele (dále jen „Zbývající část ceny v prvním roce“). Za okamžik zaplacení Ceny v prvním roce se považuje datum připsání Zbývající části ceny v prvním roce na účet Provozovatele.
 5. Není-li sjednána Záloha, Faktura na zaplacení Ceny v prvním roce bude Provozovatelem vystavena po předběžném schválení návrhu Webových stránek Zákazníkem podle čl. 5 odst. 5.2 písm. b).
 6. K ceně se připočítá DPH v aktuální výši dle platných právních předpisů.
 7. Cena je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení faktury vystavené Provozovatelem Zákazníkovi, a to bezhotovostním převodem na účet Provozovatele. Za okamžik zaplacení Ceny se považuje datum připsání Ceny na účet Provozovatele.
 8. Neuhradí-li Zákazník Zálohu, Zbývající část ceny v prvním roce nebo Cenu ani do patnácti (15) dnů po doručení dodatečné výzvy, učiněné Provozovatelem písemně nebo prostřednictvím komunikace na dálku, po splatnosti faktury, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností.
 9. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, faktury a výzvy dle tohoto článku budou Zákazníkovi zasílány elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.

7. Ukončení Smlouvy

 1. Smlouva může být ukončena pouze:
  1. dohodou Smluvních stran,
  2. výpovědí kterékoli ze Smluvních stran bez uvedení důvodu, nebo
  3. odstoupením z důvodů uvedených ve Smlouvě nebo v Obchodních podmínkách.
 2. Výpověď musí být učiněna písemným oznámením jedné Smluvní strany zaslaným druhé Smluvní straně.
 3. Výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
 4. Kterákoli ze Smluvních stran může od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy, a to na základě písemného oznámení adresovaného druhé Smluvní straně.
 5. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno také podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo z těchto Obchodních podmínek kteroukoli Smluvní stranou. Odstoupit od uzavřené Smlouvy lze rovněž v případě, kdy bylo proti Provozovateli nebo Zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení, případně vstoupila-li kterákoli ze Smluvních stran do likvidace.
 6. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění jejích povinností vyplývajících ze Smlouvy, je tato Smluvní strana povinna tuto skutečnost oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Neoznámení skutečnosti podle věty první tohoto ustanovení ani do třiceti (30) dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, je podstatným porušením Smlouvy.
 7. Ukončením Smlouvy není dotčeno právo Provozovatele na úhradu Ceny za již započatý rok poskytování Služby nej-stranky.cz, představující již vynaložené náklady za spuštění a provoz webové stránky.
 8. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvních stran na případnou náhradu škody, není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo Smlouvě stanoveno jinak.
 9. Veškerá oznámení spojená s ukončením Smlouvy musí být učiněna v písemné formě a doručují se doporučenou poštou druhé Smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou ve Smlouvě, není-li druhé Smluvní straně písemně sdělena jiná doručovací adresa. Oznámení odeslané způsobem podle věty první tohoto ustanovení se považuje za doručené třetím (3) dnem po jeho odeslání druhé Smluvní straně.
 10. V případě neprodloužení Služby nej-stranky.cz po ukončení Smlouvy (ukončení spolupráce mezi Provozovatelem a Zákazníkem) má Provozovatel právo (nikoli povinnost) ukončit poskytování služby a ukončit provoz domény a provoz s ní souvisejících e-mailových adres Zákazníka.
 11. Po ukončení Smlouvy může být doménové jméno ve vlastnictví Provozovatele převedeno na Zákazníka za úplatu ve výši 500,- Kč bez DPH. Provozovatel však není povinen doménové jméno do vlastnictví Provozovatele podle předchozí věty převést, nebude-li tato skutečnost mezi Smluvními stranami v případě ukončení spolupráce Smluvních stran výslovně sjednána.
 12. Má-li Zákazník vytvořenou e-mailovou adresu a schránku pod zvoleným doménovým jménem, bude po ukončení Smlouvy vyzván k převedení e-mailové schránky na jinou adresu. Neučiní-li tak nejpozději do třiceti (30) dnů od výzvy Provozovatele, bude e-mailová schránka vypnuta bez ohledu na to, zda byla převedena na jinou adresu.
 13. Provozovatel není povinen archivovat původní podobu S nej-stranky.cz a s ní související údaje a statistiky Zákazníka.
 14. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé ukončením spolupráce mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

8. Ochrana osobních údajů a dat

 1. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Zákazníka v souladu s platnými právními předpisy.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky obsahují pouze základní ustanovení a dále se vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem řídí Smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zákazník prohlašuje, že všechna ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou mu srozumitelná. Zákazník uzavřením Smlouvy stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky Provozovatele, jež jsou pro obě Smluvní strany závazné a jimiž jsou obě Smluvní strany vázány.
 3. Provozovatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 1752 občanského zákoníku jednostranně změnit tyto Obchodního podmínky. O veškerých změnách Obchodních podmínek je Provozovatel povinen informovat Zákazníka předem, prostřednictvím komunikace na dálku nebo písemně, a to nejpozději do patnácti (15) dnů před jejich účinností. V případě nesouhlasu Zákazníka s novým zněním Obchodních podmínek je Zákazník oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit. V případě, že Zákazník ve lhůtě 30 dní ode dne zveřejnění nového znění Obchodních podmínek neodstoupí od uzavřené Smlouvy, má se za to, že s jejich novým zněním souhlasí.
 4. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek nebo Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné nebo se takovým stane, namísto neplatných, neúčinných a nevynutitelných ustanovení se použije platné, účinné nebo vynutitelné ustanovení, jehož smysl se neplatnému, neúčinnému a nevynutitelnému ustanovení co nejvíce přibližuje nebo ustanovení dle příslušného právního předpisu. Neplatností, neúčinností nebo nevynutitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost, účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 5. Oznámení kterékoli ze Smluvních stran musí být prokazatelně učiněno osobně, prostřednictvím komunikace na dálku nebo písemným oznámením odeslaným na adresy uvedené ve Smlouvě nebo na takové adresy, o kterých jedna Smluvní strana písemně informuje druhou Smluvní stranu.
 6. Za písemnost doručenou druhé Smluvní straně bude považována i taková písemnost, kterou Smluvní strana prokazatelně zašle na adresu sídla druhé Smluvní strany posledně uvedenou v obchodním rejstříku, a takováto písemnost bude vrácena odesílateli jakožto nedoručitelná z důvodu, že se adresát odstěhoval bez udání adresy, adresát je na adrese neznámý, adresát si písemnost ve lhůtě určené doručovatelem nevyzvedl apod. V případě pochybností se má za to, že jakákoliv písemnost zaslaná druhé Smluvní straně se považuje, mimo případy prokazatelného doručení, za doručenou také dnem odmítnutí jejího přijetí nebo nejpozději desátým (10.) dnem jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb.
 7. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 23.4.2018.

Kde nás najdete

Kontakt

Ofertis s.r.o.
IČ: 03482413
DIČ: CZ03482413
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3585186309/0800

Pondělí 08:00 - 16:00
Úterý 08:00 - 16:00
Středa 08:00 - 16:00
Čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 15:00

Václavské náměstí 780/18
110 00 Praha 1
+420 603 700 001
info@nej-stranky.cz
www.nej-stranky.cz